Qidiruv natijasi

Qidirildi: (Kalit so`zi : )
Topilgan yozuvlar 1000
Qidiruv so'zlamasini o'zgartirish
1
Қадимги турк-моний адабиёти манбалари
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 801.82(=512.1)/А 50 Muallif: Алимухамедов , Р. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : , 2016. Fizik ma’lumotlar: 184 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
2
Sabzavotlar
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: maktab yoshidagi bolalar uchun Parallel sarlavha : Vegetables : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : ART FLEX , 2016. Fizik ma’lumotlar: 12 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
3
Никто не приказывал
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: сборник Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 94(57-47)/ Н 64 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Молодая гвардия , 1989. Fizik ma’lumotlar: 367 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
4
Tadbirkorlik va ishga joylashtirish texnologiyasi asoslari
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 334.722:331.53(075.32)/Т 14 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 360 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
5
Биология (04) CD
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - 1-12 Normativ hujjat: Shifr: Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : ВИНИТИ РАН , 2017. Fizik ma’lumotlar: : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: CD/DVD
6
Византия и Русь
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: памяти Веры Дмитриевны Лихачевой. 1937-1981 гг. Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 008: 7(470+495)(091)/ В 42 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Наука , 1989. Fizik ma’lumotlar: 336 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
7
Методика исследования золото- и серебросодержащих руд
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 622.342: 622.7.016.3/ З-48 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , 3-изд., перераб. и доп. Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Москва : Недра , 1989. Fizik ma’lumotlar: 302 с. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
8
Avtomobil elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta'mirlash
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 629.331.064.5(075.32)/A 24 Muallif: Abdurahmonov , A. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: 6-nashri = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Toshkent : Ilm Ziyo , 2016. Fizik ma’lumotlar: 144 b. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
9
Бахт тилсими
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: воқеий ҳикоялар Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821.512.154-32/Ю 57 Muallif: Юнусова , З. Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Янги аср авлоди , 2016. Fizik ma’lumotlar: 272 б : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга
10
Кейин хурсанд бўласиз
Sarlavhaga tegishli ma’lumotlar: Parallel sarlavha : : Jild/Qism: . Bir xillashtirilgan sarlavha: [] . . () . . . . . . Nomer(lar): . - Normativ hujjat: Shifr: 821(100)-32/К 35 Muallif: , Tashkilot: ( ; ; ) . () Nashr: = / ; , Ma'lumot: Chiqish ma’lumotlari: Тошкент : Sharq , 2016. Fizik ma’lumotlar: 96 б. : ; + Annotatsiya: Hujjat ko’rinishi: Книга